لوگوی ایلای بدج />

جعبه و لوح تقدیر برنجی

جعبه جیر با لوح تقدیر برنجی

جعبه و مدال برنجی ابکاری طلا

جعبه و مدال برنجی ابکاری طلا

جعبه و مدال برنجی ابکاری طلا