بج سینه شرکت برنوتی از جنس برنج اره کاری شده وبه روش اسید کاری مات و براق گردیده