بج سینه ساری 118 از جنس برنج بوده و به روش اسید کاری به صورت مات و براق در آمده