بج سینه TIBSاز جنس برنج با آبکاری طلا با دو رنگ مجزا