بج سینه پارس وان ساخته شده از جنس برنج با برشکاری و 2رنگ