بج سینه بیمه حافظ فلزی از جنس برنج با آبکاری نیکل و رنگ