بج سینه شرکت نوت بوک

بج سینه شرکت نوت بوک برنجی با ابکاری طلا

.بج سینه و نشان سینه برنجی با ابکاری طلا به روش اسید کاری مات و براق

بج سینه و نشان سینه شرکت نوت بوک از جنس برنج با ابکاری طلا به

.روش اسید کاری مات و براق وبرشکاریانجام میشود

ساخت بج سینه برنجی به صورت اسید کاری و برشکاری

.به وسیله اره مویی و با دست انجام میشود