بج سینه ایلیا

نحوه ساخت بج سینه یا نشان سینه برنجی