بج سینه ایلیا

بج سینه به دو صورت کلی و از چند نوع متریال فلزی و غیره فلزی ساخته می شود

یک بج سینه فلزی

دو بج سینه غیره فلزی

بج سینه فلزی از دو نوع متریال ساخته میشود  1 برنجی 2 سربی

بج سینه یا همان نشان سینه برنجی باز به دو صورت مات و براق و یا به صورت رنگی قابل اجرا میباشد

بج سینه یا همان نشان سینه سربی از جنس سرب یا زاماک ساخته میشود که از لحاظ جلا و کیفیت قابل مقایسه با بج های برنجی نمیباشد ولی 

چون قیمت سرب و زماک خیلی پایین تر از برنج میباشد به این دلیل قیمت تمام شده این محصول پایین بوده و از لحاظ کیفیت ،دارایه کیفیت مطلوبی نمیباشد