بج سینه ایلیانشان

نشان سینه یا همان بج که به دو صورت اویزی که در مراسم های نظامی دانشگاهی

و کنگره های علمی بیشتر استفاده میشود و صورت دوم که همان بج سینه نام دارد

برای نشان دادن وابسته گی فرد به ارگان یا نهاد یا موسسه استفاده میشود که

به صورت برنجی و با ابکاری طلا و یا نقره ساخته میشود